Hír: Kolosszális átverés a "Szent Korona Alkotmány, Tan, Értékrend"-nek nevezett idegen megrendelésre született firkálmány
(Kategória: Publicisztika)
Küldte: Sindzse
kedd 28 február 2017 - 18:05:27


szent koronaSokat gondolkoztam azon, hogy leírjam-e a véleményem a magyarok történetével kapcsolatban. Mint már korábban elmondtam én nem vagyok kutató, csak elég sok forrást olvastam el a témában és persze bennem is kialakult egy vélemény a témával kapcsolatban.

Ami miatt mégis kénytelen vagyok elmondani a véleményem az azért van, mert vannak emberek akik jellemzően hazugságokat próbálnak meg valóságként elfogadtatni a magyarsággal, pedig nettó történelemhamisításról van szó.
Így van ez a MAG-népével és az úgynevezett "szent korona alkotmánnyal" is.


Néhányan elég erőteljesen igyekeznek ezeket a hazugságokat az emberek tudatába beleilleszteni.
Már korábban is írtam, hogy sok hazugsággal hakniznak emberek és nem átallanak olyan dolgokat belemagyarázni a magyarság történelmébe, ami nem is létezett.

Sokan sok hülyeséget elhisznek, ami elhangzik a médiában, ill. a közösségi portálokon, mint a youtube, facebook, stb.
Anélkül teszik ezt, hogy átgondolnák a látottakat és hallottakat, vagy meggyőződnének a látottak/hallottak hitelességéről.

Napjainkban ismét visszajöttek azok az idők, amikor a sorok között kell olvasni, és a sorok mögötti tartalmat kell vizsgálni, és nem csak azt, ami le van írva, közzé van téve - mert az hamis, vagy elferdített is lehet.
Az úgynevezett "szent korona tan", vagy "értékrend” , "alkotmány" soha nem létezett a magyar történelem folyamán!
Ezt csak pár megélhetési műmagyari találta ki napjainkban, terjeszti és végig haknizza az országot azért, hogy jó pénzt keressen az emberi butaságon, és hogy megossza a magyarságot ezzel a hazugsággal.

Ráadásul erre a hazugságra szeretnének egy állami berendezkedést felépíteni.

Ha ennek a hazugságnak íróitól, vagy azok terjesztőitől elkéred a korabeli dokumentumo(ka)t, akkor egymás előadásaival próbálják igazolni annak létezését, de „ősi” vagy „régi” korabeli dokumentumot prezentálni nem tudnak!

Beszélnek össze-vissza, aztán árulóznak, és azt mondják, hogy nem hiszel a Szent Koronában, pedig az ún. "szent koronának" nincs semmi köze ahhoz a napjainkban írt hazugsághoz, amit reá hivatkozva tannak, értékrendnek, alkotmánynak hazudnak.

A terjesztők arra hivatkoznak, hogy Szt. István intelmei Imre herceghez 1027-körül, majd a kb. 200-ével később 1222-ben íródott Aranybulla, majd a kb. 500-évvel későbbi Werbőczy István 1514-ben íródott Tripartitum (magyarul Hármaskönyv) könyve az előző kettővel együtt maga a „Szent Korona Alkotmánya”.
Hát van egy rossz hírem: egyiket sem úgy hívják, hogy „Szent Korona Alkotmánya”, tana, vagy értékrendje.
De vegyük sorba:

István Intelmei Imre herceghez 1027-körül:

 • Az Intelmek nem törvény, hanem azokat a bizonytalan származású erkölcsi és kormányzati tanácsokat és intelmeket foglalja magában, amelyeket állítólag a király mint atya intézett fiához: Imre herczeghez.”

  „A szöveget feltehetőleg valamely egyházi személy (valószínűsíthetően Asrik, Asztrik (érsek), Anasztáz) fogalmazta, azonban gondolati tartalma vélhetően istváni sugalmazású.”


  Ha valaki olvasta István intelmeit Imre herceghez, az tudja, hogy ez tulajdonképpen egy családi levél, azon túl pedig nyílt hazaárulás, a multikulti alapja.


  A liberálisok és a szocialisták ezért szeretik állandóan idézni.

  István persze véletlenül sem volt angyal, örökösödési háborúiban kiirtotta a fél magyarságot, betiltotta a rovásírást, és elégettette az összes rovásemléket. Ha valakinél megtaláltak véletlenül rovásírásos táblákat, azt lefejeztette.

  István inkább egy erőszakos hittérítő volt, akinek nem számított a hatalmon kívül semmi, még a magyar népe sem. Örömmel adogatott viszont nemesi címeket idegen katonáknak.

  Tulajdonképpen István Róma papok által irányított hűbérese volt. Persze 1083-ben szenté is avatták az egyházi szolgálataiért, hiszen a hit és Róma nevében kiirtotta fél nemzetét, és tulajdon családját sem kímélte.

Aranybulla 1222:

 • a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott, függőpecséttel ellátott királyi dekrétum, okirat.
  Tágabb értelemben az aranybulla szó azt az arany pecsétet jelenti, mellyel a magyar királyok – III. Bélától kezdődően – megerősítették fontosabb okmányaikat.

  Mint ahogyan a neve is mutatja királyi rendelet, törvény.

  Bár jogokat rögzít, mégis egy király által írt törvényi szabályozás.

  Tudni illik a királyok önállóan hoztak törvényeket: szavuk, rendeleteik és törvényeik voltak.

  Itt sincs szó semmilyen alkotmányról, hanem a király által kiadott törvénycikkekről.


Werbőczy István 1514-ben íródott Tripartitum (magyarul Hármaskönyv)

  • A XV. században a feudális széttagoltság és a központosítási kísérletek a jogalkotás terén is jelentkeztek. Az oklevelekbe foglalt jogforrások bizonytalanok voltak, városonként eltérő jogi szabályok érvényesültek. Német, cseh és lengyel előzmények után így Magyarországon is szükség mutatkozott egy egységes jogkönyvre. A jogi szabályok összegyűjtésével, rendszerezésével már I. Mátyás is megpróbálkozott, 1486. évi dekrétumát a kodifikáció első magyar kísérletének tartják.

   II. Ulászló király Werbőczy István országbírói ítélőmestert bízta meg „az ország minden jogainak, törvényeinek, bevett és jóváhagyott szokásainak s rendeleteinek egybeszedésével, címekre és fejezetekre osztásával”. Az elkészült munkát az 1514. évi országgyűlés tíz jogtudós által átvizsgáltatta. Miután a bizottság a munkát helyeselte és „abban az ország törvényeit s jóváhagyott szokásait jó renddel és kellő módon összeírottaknak megismerte”, a munkát az 1514. évi LXIII. törvénycikk helyeselte, és a király is megerősítette. Azonban az 1514. évi Dózsa György-féle parasztfelkelés miatt hirtelen megváltozott a helyzet, a királyi jóváhagyást tartalmazó okmányra nem került pecsét és nem hirdették ki, így nem is emelkedett törvényerőre.

   Azt azért illik tudni, hogy Dózsa György-féle parasztháború rövid volt ugyan de annál véresebb, és ennek a parasztfelkelésnek a bázisát nem szűkíthetjük kizárólag a jobbágyokra, a harcokban nagy számban vettek részt a mezővárosi árutermelő-kereskedő réteg képviselői és kisnemesek is.
   Ha
   Werbőczy István által összeírt szokásjog annyira jó lett volna a magyarságnak, akkor nem robbant volna ki ellene, ill. a "szokásjoga" ellen a Dózsa féle parasztháború!

   Miután a
   II. Ulászló király a hiány pótlása nélkül 1516-ban meghalt, Werbőczy a munkát 1517-ben Bécsben saját költségén, a zsidó származású Johann Singriener nyomdájában kinyomatta.

   Mint látható itt sincs szó semmilyen alkotmányról, főleg nem „szent korona alkotmányról, értékrendről, vagy tanról.” Az tisztán érthető, hogy pusztán szokásjogokat írt össze a király számára, amit áthúzott az 1514-es Dózsa-féle parasztháború.
   Az is tisztán érthető, hogy a zsidóságnak állt érdekében ezt a művet kinyomtatni és terjeszteni.
   Mint pl. ma is.

Összefoglalva:
Gondoljunk bele, pl. ha én írok a fiam számára egy magánlevelet, majd 200 év, azaz több emberöltő múlva ír valaki más, egy teljesen idegen egy törvényt, majd egy másvalaki, egy másik idegen 500-év múlva egy könyvet, majd napjainkban, mint egy 1000-év múlva valaki egy még idegenebb azt mondja, hogy ez a három iromány egy és ugyanaz az ún. „szent korona alkotmánya, tana, értékrendje” mi jutna eszébe először: pl. Sz. Istvánnak, vagy valakinek, egy értelmes embernek napjainkban.
Az én első gondolatom az volt, hogy hát ez hülye!

Természetesen "ősi" korabeli leírt dokumentumot a „szent korona alkotmányról” nem csatolnak, nem is tudnak, mert ez a hazugság soha nem létezett.

Ha valaki összehasonlítja a napjainkban írt „szent korona alkotmányos” hazugságot az általuk hivatkozott iratokkal, akkor ismét könnyen rájöhetünk, hogy lényegében a napjainkba írt iromány véletlenül sem egyezik egyikkel sem.
Ráadásul túl sok benne az összemosás, csúsztatás és plusz hozzáköltött hazugság.

Amellett persze az is tény, hogy még azt sem sikerült bizonyítania senkinek, hogy ma a "Szent Koronának" nevezett korona azonos lenne Szt. István koronájával (nem is azonos).

Most álljon itt néhány szó magáról a Szent Koronáról, amit Dr. Szeszák Gyula ít erről a témáról:

Kozsdi Tamás tudományos értekezése, amit megnézésre ajánlok.

kozsdi tamas video mag-népe

kozsdi tamas mag népe korona
Kozsdi Tamás

Kozsdi szerzetesi szorgalommal és türelemmel kutatott, rendszerezett és értékelt csupán azért, hogy tiszta képet kapjon és adjon a (hülye) legendáriumokról és a gyilkoskirály "kegytárgyairól", különös tekintettel II. Sziveszter pápa bullájára és a "Szentkoronára".

Az előbbivel viszonylag keveset kellett bajlódnia, mivel a bulláról maga a Katolikus Egyház volt kénytelen kinyilatkoztatni, hogy késői hamisítvány.

Az oklevelet - szövege szerint - II. Szilveszter pápa 1000. március 27-én, a Rómában megjelent Asztrik kalocsai püspök kérésére állította
(volna) ki arról, hogy István fejedelmet királyi koronával ajándékozza meg és országát, melyet az apostoli széknek fölajánlott, visszaadja neki (...).

Továbbá egyházi ügyekben tett intézkedéseit megerősíti, engedélyezi a királyi cím használatát és azt, hogy István és utódai
'apostoli királyságuk' jeleként kettős keresztet vitethessenek maguk előtt és rendezhessék az egyházi ügyeket, azaz István és utódai érsekségeket és püspökségeket alapíthassanak.

szilveszter bulla
II. Szilveszter pápa bullája, amelyről
Karácsonyi János bizonyította be 1891-ben, hogy az
oklevél
"gyenge" újkori hamisítvány

Másfél évszázados vita után Karácsonyi János bizonyította be 1891-ben, hogy az oklevél "gyenge" újkori hamisítvány, amelyet VII. Gergely pápa okleveleiből és Szent István király úgynevezett Hartvik-legendájából állítottak össze az 1630-as években azzal a céllal, hogy a magyar király 17. századi főkegyúri jogát (azaz a főpapok királyi kinevezését) igazolja. 

Ha a bulla
"gyenge", a "szentkorona" viszont dühítően otromba hamisítvány.
Kapcsolódik hozzá még egy külön legenda is, amely kifejezetten
"blőd".
Révay Péter koronaőr könyvében a hagyományoknak megfelelő módon magyarázza a magyar korona szentségét.
A legenda szerint
"a pápa eredetileg Mieszkó lengyel hercegnek szánta a koronát, ám az átadás előtti éjszaka látomása (!) támadt. Isten küldöttei angyalok jelentek meg előtte akik utasítást adtak neki 'tudd meg hogy holnapi napon , a nap első órájában ismeretlenország követei jönnek akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. Miként kérik, eljuttatni. Ne habozzál. Mert tudd meg hogy ez néki a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár."
Dehát miért echte magyar az a korona, amit eredetileg egy lengyelnek szántak?
Vagy a pápa már ismerte a nótát, hogy a lengyel magyar két jó barát?
Aztán mik voltak az
"élete érdemei"?

 • Kezdő fejedelem volt.
 • A segge még meg se melegedett az orvul megszerzett trónon.

Lássuk mit mond Kozsdi a koronáról.

Abból a helyes előfeltevésből indul ki, hogy a koronának, mint a királyi hatalom, ill. szakralitás jelképének meg kell jelennie a korabeli "adathordozókon". Vannak is ilyen adathordozók, vannak is rajtuk királyok is, meg koronák is. Ez utóbbiak hasonlítanak is egymásra, de egyáltalán nem hasonlítanak a "szentkoronára", és eszmei mondanivalójuk is merőben eltér a "szent koronáétól".

liliomos denarok szent korona alkotmanySalamon, II. László, V. István, Vencel, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, II. Ulászló pénzein - hétszáz éven keresztül - megjelenik ugyan "a korona" , de egy "liliomos korona" (!) amely, Kozsdi logikus érvelése szerint, a szakrális király és az isteni hatalom közvetlen kozmikus kapcsolatát szimbolizálja.

Lehet persze, hogy Kozsdi téved.
De azt joggal kérdi: miért nem a "szentkoronát" vésették a fejük fölé a magyar királyok? Kiderül ez is, de menjünk sorban Kozsdi érveinek fonalán. A liliom jellegzetes magyar (!) virág. Magyar motívum.
Sokféle formában jelenik meg a honfoglalás kori sírmellékletekben.
rakoczi_zaszlaja.jpgmagyar_kiraly_francia_szemmel.jpgÉs - minő véletlen - mikor a nagyságos fejedelem zászlót bont a Habsburgok ellen - zászlaján a liliomos (!) korona díszeleg.

További érdekesség az, hogy ábrázolták "a" magyar királyt, a királyi viseletet, a franciák? Egy 1430-ban kiadott könyv a magyar királyokat jeleníti meg az olvasók előtt, háromágú koronával... Ugyan mibe került volna a "szentkoronát" berajzolni, ha az lett volna a magyar királyok jelvénye, hatalmuk szimbóluma? Tudjuk, Mátyás kora a magyar virágzás kora volt.
Ennek egyik szegmentuma Mátyás páratlan könyvtára a Korvinákkal.

screenhunter_56_dec._23_22.33.jpgmathias rex mátyás király szent koronaA könyvtárat a szélrózsa minden irányába hurcolták miután Mátyást 1490-ben Bécsben (!) meggyilkolták. Az itt - ott kallódó példányok egyikében ugyancsak megjelenik a liliomos (!) korona motívum. Kozsdi szerint 50 liliomos korona ábrázolás fedezhető fel a most hozzáférhető korvinákban. Én elhiszem neki.
Viszketős kérdés az is, miért jeleníti meg Mátyást liliomos koronával a Nürnbergi Krónika is. [Ezt a képet én szasszeroltam ki, a vaktyúk is talál szemet törvény alapján...]

Eddigre mindenkiben felmerülhet a kérdés, hol a francban volt a "szentkorona" a középkor hosszú évszázadai alatt Mátyás pl. miért nem azzal fényképezkedett?

Kiderül ez is hamarosan. De van még egy forráshely, a Magyar Krónika, amely ide kívánkozik.
angyalká címer szent koronakepes kronika szent koronaEbben ugyanis már megjelennek a korona hordozó rózsaszín pufók angyalkák, de minő "anakronizmus", liliomos (!) koronát reptetnek ezek is. Hogy a francba' van ez. Minden vésnök, kódex firkász és piktor vak és hülye volt évszázadokon keresztül?
Mit tesz isten, a Képes Krónika magát "Szent Istvánt" is liliomos koronában ábrázolja! Szívesen elhiszem, hogy a királynak lehetett egy könnyű, kényelmes koronája, amiben aludt, a budira, vagy a királynőre járt. De senki se próbálja nekem beadni, hogy a Képes Krónika nem a pápai "Szentkoronában" ábrázolta volna, ha lett volna ilyen...

Á, dehogy, a "sötét középkor" azért nem volt ennyire sötét.
Máshol van a kutya eltemetve. Kozsdi rámutat erre is: a Fuggereknél...  
Róluk tudni lehet(ne, kellene, illene), hogy mint a Rotschildok elődei a pénzükkel irányították az ájrópai politikát, a leggátlástalanabb, legaljasabb, vagyis kapitalista módon.
fugger korona krónikaEz a díszes család kiadta a "Fugger Krónikát" és abban, nicsak - nocsak, mit látnak ámuló szemeink ha nem a "szentkoronát"...

Immár mint a magyar királyság és a királyok szakrális (!) jelképét a "Szent Istvántól" eredeztetett ezeréves magyar államiságban.

A kérdés az, hogy a "magyar szentkorona" miért nem jelenik meg cca. hétszáz éven keresztül a korona-ábrázolásokban - csak a Fuggereknél?

Kozsdi annak kimutatásával, ill. bemutatásával folytatja, hogy e "magyar királyi koronának látszó tárgy" miért nem szakrális tárgy, miért nem Szentkorona.

Helyesen abból indul ki, hogy a szakralitás alapvető ismérve a tökéletesség. Ez a "gányolmány" azonban minden csak nem tökéletes.

Azt senki se' vitatja, hogy a "szentkorona" két korona: egy latin és egy görög korona. E "koronák" túlmutatnak Magyarországon és Istvánon, a Nyugatrómai és a Keletrómai Katolikus Egyház valamiféle összetartozását szerették volna kifejezni, ki tudja már mi végre.

kereszt pant szent korona mag népefuras_-_kitoltes_nyomok.jpgA (görög) keresztpánt eredetileg egy méretes könyvfedél lehetett, a tizenkét apostollal. De ezek nem fértek volna el a római koronában, ezért az ismeretlen aranykezű mester egy - egy apostolt levágott a kereszt négy végéről.
A megmaradt nyolcat úgy kényszerítette bele a karikába, hogy durván (!) meghajtogatta a lemezt és egy 8+1 szögletű "kupolát" képezett belőle. a középső lapra, ráőckölt egy "égi ügyelőt" (pantokrátor).
És hogy ügyelő létére le ne essen a koronáról átfúrta a hasát és beleütött egy idétlen keresztet.
A korona elemek durva sérülései arról árulkodnak, hogy a "mesternek" még ez a gányolás se ment egyszerre. Ezért össze vissza furkálgatta a "szakrális" darabokat.
A lyukak egy részét kifoltozta, másokat úgy hagyott... Én nem tudom, röhögött e közben. De abban biztos vagyok, hogy amikor a római abroncsot elővette és a kettőt összefércelte, aligha állhatta meg röhögés nélkül.

iv_karoly_koronazasa.jpg
IV. Károly koronázási képe

A boltozatot ugyanis egy olyan körpántba kellett illesztenie, amelyet, abnormálisan nagy átmérője miatt csak egy erősen vízfejű magyar király viselhetett volna.
Az építményt ezért nem szabvány béléssel nem, hanem csupán egy vastag fejpárnával lehetett használni, nehogy leessen, vagy a király szemére csússzon.

Azt hiszik viccelek? Semmi kedvem hozzá.
Nézzék csak IV. Károly koronázási képét. Az a tiszta röhej. Kúrva szerencséje, hogy a behemót korona csak veszélyesen előre billent és nem csúszott teljesen a szemére. Ami a "látványt" illeti: mind a korona, mind a viselője karikatúrái annak, amit jelképezni szerettek volna.

A szakrális tökéletességre igen sok példát lehetne emlegetni, mutogatni. Ilyen szakrális tárgyak pl. egyes egyiptomi istenábrázolások, a Mitchell Hedges féle lubantumi kristály koponya és a Nagy piramis. Közös jellemzőjük, hogy tökéletességüket csak bámulni tudjuk, felfogni és főleg megmagyarázni nem.

Minden velük kapcsolatos elméletre azt mondják, hihetetlen - hülyeség.
Azok mondják, akik simán elhiszik, és vallják, hogy Jézus képes volt a vízen járni, a tenger habjait elcsendesíteni.
Visszatérve "Szentkoronánkra" annak igazi titka, hogy nyilvánvaló tökéletlensége és "inszakralitása" mivolta ellenére hogyan képes a körülötte kavargó, sőt egyre fokozódó (!) hajcihőt generálni.

A válasz egyszerű.

A "Szentkoronára" nem nekünk magyaroknak, hanem az osztrák Habsburg Háznak, meg azoknak van szükségük akiknek érdekeit képviselik. A Habsburgoknak, akik okos emberek által lakott "hazájukból" Ausztriából erkölcsileg és politikailag kikoptak és a buta emberek által lakott Magyarországon remélik feltámaszthatni a kimúlt kétfejű dögkeselyűt.

Összeesküvés elmélet? Nem! Másról, többről van szó.
Szándékomban és talán módomban is áll Kozsdi teóriáját további bizonyítékokkal kiegészíteni.”

Eddig tart Dr. Szeszák Gyula idézete.
Ha valaki kíváncsi az egész írásra megtalálja a http://szeszak.hu oldalon.

Azt is tudom, hogy pár műmagyar szervezet és pártok is ezzel kampányolnak – elképzelhető, hogy nem éppen a tudatlanságtól vezérelve.

Ha valaki véletlenül nem hinné el, nyugodtan utánajárhat!

Az sem normális, aki hisz nekik, amellett persze, hogy roppantul hiányosak a történelmi ismeretei.

Sajnos ezt a szent korona alkotmányos hazugságot tolja a

  • Magyarok Világszövetsége (élén Nicolae Stefan Patrubany-val) a

  • Maleventekiraly.jpggyarok Szövetsége, akik már királyt is találtak maguknak Tőzsér Levente személyében ő az

Őfelsége Levente Apostoli Magyar Király

MINDEN MAGYAROK ÉS EURÓPA KIRÁLYA,VILÁGKIRÁLY, vagy mi.....
Link, • Tempo párt, Borbély Józseffel aki szintén apostoli király, most ő úgy neveztetik, hogyborbely Józszef nimrod attila világ király

I. József Nimród Bátor Atilla Apostoli Világ és Magyar Király

Erről az önjelölt királyról is sok minden fent van a neten a
Link,

  • daka_jozsef.jpg
   Árpád-házi Daka Józsibácsi
   akinek őseit még a mongolok (Dzsingiszék) raboltak el és így ő megmaradt magnak, mindenesetre

   "2010. év yy havának zz. Napjára" összehívja az országgyűlést, hogy a magyarok ősi jogrendje szerinti Senioratus elve alapján "trónigényét érvényesítse", így 92 évesen. (B tervnek meg ott van az, hogy ha mégsem, akkor "királyi nyugdíjjal is beéri".)
   (http://toriblog.blog.hu/2010/11/12/daka_jozsef_kiralysaga)
   habsburgok otto gyorgyHa valakinek nem lenne tiszta, ha lenne magyar király az:
   Habsburg György - teljes nevén Paul Georg Maria Joseph Dominikus von Habsburg-Lothringen; Gondolom, hogy őt, ill. családját nem kell külön bemutatni. Apai nagyapja IV. Károly, az utolsó magyar király volt, apja pedig Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös, ezért a Gothai almanach (többek között) magyar királyi hercegként említi őt, bár nagyapját és egész családját valamennyi érintett országban megfosztották a tróntól, és több országban, így Magyarországon is eltörölték a nemesi rangokat és címeket.
   Megjegyzem, a Habsburgok vitéz nagybányai Horthy Mikós miatt sem tudtak visszatérni a trónra (a magyar ugyanis nem élhet idegenek igája alatt).

  • oroshazi szentkorona szakerto király
   Orosházi Ferenc
   Hazugság hírdető

   Aztán ott van a másik koronázatlan király Orosházi Ferenc, aki a sosem létezett szent korona alkotmány legfőbb hirdetője.

bene_gbor_-foto-1.jpg
Bene Gábor
Hazugság hírdető

Bene Gábor, aki amellett, hogy könyveket cikkeket, miegymást ír.
Legújabb kézikönyve szerint a "Szent korona alkotmánya" segítségével óhajt tudatos nemzetépítésbe fogni, buzgalmukban odáig is elmennek mennek, hogy közös performance-ot rendeztek Orosházi Ferenccel, ahol fehér „szerpapi” öltözékben ministráltak a koronának.

Jó nagy a tolongás.

 

Egy valamit leszögezhetünk nem létezik ősi alkotmány!

 Árpád idejében klánok (családok) voltak és klánvezérek; akik összeálltak nemzettséggé, néppé ott fejedelmek voltak.
Ha volt valami közös ellenség, pl. kipcsákok (kazah), besenyők (szkíták) stb. vérszerződést kötöttek.
Az első koronázott király István volt. Az apja is "csak" fejedelem volt, Géza fejedelem. A királyságban a király szava a törvény.

A jelenlegi hatalom szerint példaképeket kell állítani a társadalom elé, akiket a nép követhet, mert példaképként magáévá teheti annak gondolatiságát.

Évek óta példaképeket próbálnak elénk állítani, és bizony itt a probléma: elénk szándékosan olyan ellentmondásos figurákat próbálnak példaképként állítani, mint Szt. István, Nagy Imre, vagy Kádár János.

Nekem az a véleményem, hogy ameddig a magyarok ennyire a múltban élnek, (itt nem az emlékezéssel van a baj, vagy a múltunk tiszteletével, hisz a múltunk miatt lettünk azok, akik vagyunk) addig nem lehet változás, mert ezek mentén osztanak meg minket, mert sajnos sokan jó magyar szokás szerint itt is átesnek a ló túloldalára.
A magyarság megosztása pedig idegen érdek.

Hogy kik tűztrék zászlajukra ezt a hazugságot és kik azok akik mindenáron igyekeznek átverni a magyarságot ezzel az ordas hazugsággal ?Többen királynak képzelik magukat sőt, ki is kiálltották királyságukat!: Ők egyébként az ún. "Szent Korona Tanács" tagjai is ahová beválasztották önmagukat, majd kikiálltották sajátmagukat a "nemzeti oldal" vezetőinek.

kisgazdapart.jpghorkovics_janos.jpg

Horkovicz János féle

Kisgazdapártvoros koronakasler_aranytron.jpg

Kásler Árpád pártjai: A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt,
Rendszerváltó Mozgalom Párt
Bertha Tián
Értünk Értetek párt
Bertha Szilvia és a többszörösen elítélt
sikkasztó férjének Tián Pálnak a pártja


banner-jobbik.png

JOBBIK
borbely Józszef nimrod attila világ király

Borbély József-féle
Tempo párt
mogylevente kiraly

MSZ (Magyarok Szövettsége) Levente Király
Magyar Királyság Párt


miép
MIÉP
A besúgó
Csurka Pista pártja
patrubany miklos
Magyarok Világszövettsége
(MVSZ)

Nikolae Stefan Ptrubány

Kásler Árpád a JézuskaKasler Arpad Jezus Krisztus Jesus kristi

Kásler Árpád Viszont mindegyikükön túl tesz! Ő már Jézus Krisztusnak is képzeli magát!
Ezen hír származási helye: BENDEGÚZ HÍREK
( http://www.bendeguz.info/news.php?extend.651 )


Adatbázis lekérdezés: 22. Memória használat: 1,135kb