BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

Megint egy kis gondolatébresztő; A Jobbikos Varga Zoltán Péter, Simor Elza fia


Szia Imre!

A Jobbik Pest megyei alelnökének édesanyja kommunista múltjának bemutatásaJobbik esetleges orosz vagy izraeli támogatói?

varga_zoltan.jpgA Jobbik egyik meghatározó emberének hátterét szeretném bemutatni Önöknek. Ez a történet talán alátámasztja, hogy milyen személyek képviselik az ún. radikális-szélsőjobb irányzatot.

Történetünk szereplőjét: Varga Zoltán Péternek hívják, aki a Jobbik dunakeszi elnöke,Pest megyei alelnöke, az országos Számvizsgáló Bizottság elnöke illetve választókerületi kampányfőnöke.
Pest Megye Közgyűlésének Jobbikos képviselője.....

(Forrás: 1. és 2.) (Irónikusan: A Jobbikbannincsenek álláshalmozók…)


A cégtárban Varga Zoltán Péter kapcsolataira is magyarázatot kapunk. Varga a Zomar Bt. (3) kültagja, édesanyját Simor Elzának hívják, aki egy női golf clublétrejövetelében segédkezett Pólus Szvetlánával.(4) A Zomar Bt. a golf clubnépszerűsítésére létrehozott egy honlapot.

A honlapon nagy meglepetésemre működik egy Gyurcsányhoz hasonló blogrész, ahol a nem éppen magyarkedvelő Popper Péter illetve Müller Péter írásait, könyveit próbálja népszerűsíteni Varga Zoltán édesanyja.

 Vajon ehhez mit szólnak a Jobbik párttagjai, hogy a pártelnök cégemagyarellenes írásokat reklámoz?

Ám tekintsük ezt a véletlen művének, hiszen Ady, Wass, Márai sorait is lehet olvasni a honlapon.
Ám egy írás éppen a húsz éves Magyar Köztársaságról hűen ábrázolja a szerző saját véleményét.
Ebből idézek egyrészletet:

„Önnön és párttársai elveit, meggyőződéseit (amúgy önnön és párttársai jól felfogottérdekében) sárba tiporni?
Vagyis mit is tettek ők akkor ott önhitt mámorukban?
Árulóvá váltak. És ezért még elismerést is kaptak.
Nem meghasonlottak, és eltűntek, hanem „szerényen” vállalták elvtársaik árulását és készséggel szaggatták ruháikat.


Bár ezzel nem tudták visszahozni a kioltott életeket, sem a megnyomorított sorsokat rendbehozni, de az ittmaradók a párnájuk alá tehették az ő „megbocsátásukat”. Szűrös Mátyás és Pozsgai Imre összezavarta sok hű pártszolga, tanult és tanulatlan hullámlovas életét, elveit és meggyőződéseit, ellehetetlenítette addigi életük változatlan továbbvitelét (onnantól mit képviselnek a kocsmában és a barátikörben?), és Szűrös Mátyás és Pozsgai Imre összezavarta sok, a másik oldalon álló, addig kettős, otthon elsuttogott történelmet tanult, és ellenállásba kényszerített ember életét is (most éppen azok iránt kellene hirtelen hálát érezni, akik tönkretették őket?).”


Hú, ez nagyon forró talaj!
Itt számomra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az alma messze esik a fájától. Újabb érdekes szál kapcsolódik a történethez.
Simor Elza az MSZMP tudományos és műszaki propaganda intézeténél dolgozott az 1980-asévekben. (6). Fordítása olyan írások mellett szerepel, mint pl.:
A tudományos-műszaki információ problémái a Vietnami Szocialista Köztársaságban vagy Szovjet könyvtárosok Budapesten.


Lehet, hogy Pólus Szvetlána (Pólus Péter üzlettársa…) személyében megvan a Jobbikorosz származású pénzügyi támogatója?
Vajon miért Varga Zoltán Péter őrködik a Jobbik gazdasági ügyei felett?
Vajon csak választóknak tett ígéreteket jelentenek a nagytőkét, különösen a külföldi nagytőkét elutasító Jobbikos szólamok?
Nem fura,hogy egy kommunista családból érkezett kisfiú lesz egy antikommunista párt kampányfőnöke?


Üdvözlettel:


Pest megyei polgár

varga _zoltán_peter.jpg


simor_elza.jpg


Források:

1, - Link - - Vá la sztá so k 2010 to pic – Jo bbik sa jtó tá jé k o zta tó já ra szó ló m e ghívó
2, - Link - (Sze m é lye s m e gje gyzé se m : Az itt k ia la k íto tt vé le m é ny se a va ló sá go t
tük rö zi, m iutá n le tö lthe tő a z ÁSZ ho nla pjá ró l a Jo bbik ga zdá lk o dá sa .)
3, C é gtö rté ne t 2001.05.15. é s 2009.12.27. k ö zö tt
1 C é gje gyzé k szá m
13 06 041956 (Ha tá lyo s)
Ala k ulá s dá tum a : 2001.05.15.
Be je gyzé s dá tum a : 2001.07.02.
2 A cé g e lne ve zé se
2/1 ZO MAR Szo lgá lta tó é s Ke re sk e de lm i Be té ti T á rsa sá g
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - ...
3 A cé g rö vidíte tt e lne ve zé se
3/1 ZO MAR Bt.
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - ...
5 A cé g szé k he lye
5/1 2131 Gö d Fe nyve s u 18.
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2002.12.10.
5/2 2120 Duna k e szi, Ba rá tsá g u 42/b. 1. e m . 4.
Ha tá lyo s: 2002.12.10. - 2005.09.20.
5/3 2120 Duna k e szi, Ba rá tsá g utca 41. VI. e m . 39.
Ha tá lyo s: 2005.09.20. - ...
7 A cé g fió k te le pe (i)
7/1 HU 6726 Sze ge d, Alsó k ik ö tő so r 8/D.
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2002.12.10.
7/2 HU 6726 Sze ge d, Alsó k ik ö tő so r 8/c.
Ha tá lyo s: 2002.12.10. - 2005.09.20.
8 A tá rsa sá gi sze rző dé s (a la psza bá ly, a la pító o k ira t, lé te sítő o k ira t) k e lte
8/1 2001.05.15.
8/2 2002.12.10.
8/3 2005.09.20.
8/4 2007.11.30.
8/5 2008.01.30.
8/6 2008.06.05.
9 A cé g te vé k e nysé gi k ö re (i)
9/1 7487'03 Má sho va ne m so ro lt, e gyé b ga zda sá gi szo lgá lta tá s (Fő te vé k e nysé g)
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2008.06.05.
9/2 2215'03 Egyé b k ia dá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/3 2222'03 Má sho va ne m so ro lt nyo m á s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/4 2225'03 Kise gítő nyo m da i te vé k e nysé g
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/5 2231'03 Ha ngfe lvé te l-so k szo ro sítá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/6 2232'03 Vide o fe lvé te l-so k szo ro sítá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/7 2233'03 Szá m ító gé pe s a da tho rdo zó so k szo ro sítá sa
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/8 3230'03 Híra dá ste chnik a i fo gya sztá si cik k gyá rtá sa
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/9 5211'03 Éle lm isze r je lle gű ve gye s k isk e re sk e de le m
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/10 5212'03 Ipa rcik k je lle gű ve gye s k isk e re sk e de le m
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/11 5225'03 Ita l-k isk e re sk e de le m
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/12 5226'03 Do há nyá ru-k isk e re sk e de le m
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/13 5248'03 Egyé b, m á sho vá ne m so ro lt ipa rcik k -k isk e re sk e de le m
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/14 6330'03 Uta zá ssze rve zé s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/15 7031'03 Inga tla nügynö k i te vé k e nysé g
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/16 7123'03 Lé gi já rm ű k ö lcsö nzé se
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/17 7133'03 Iro da gé p, szá m ító gé p k ö lcsö nzé se
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/18 7210'03 Ha rdve r-sza k ta ná csa dá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/19 7220'98 Szo ftve rk é szíté s, -sza k ta ná csa dá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/20 7230'03 Ada tfe ldo lgo zá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2008.06.05.
9/21 7240'03 Ada tbá zis-te vé k e nysé g, o n-line k ia dá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/22 7250'03 Iro da -, szá m ító gé p-ja vítá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/23 7260'03 Egyé b szá m ítá ste chnik a i te vé k e nysé g
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/24 7414'03 Üzle tvite li ta ná csa dá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2008.06.05.
9/25 7420'03 Mé rnö k i te vé k e nysé g, ta ná csa dá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/26 7485'03 T itk á ri, fo rdító i te vé k e nysé g
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2008.06.05.
9/27 8042'03 Má sho va ne m so ro lt fe lnő tt- é s e gyé b o k ta tá s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2008.06.05.
9/28 9212'03 Film -, vide o te rje szté s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/29 9213'03 Mo zgó k é pve títé s
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2005.11.28.
9/30 0141'03 Nö vé nyte rm e lé si szo lgá lta tá s
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/31 2211'03 Kö nyvk ia dá s
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/32 2213'03 Idő sza k i k ia dvá ny k ia dá sa
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/33 5530'03 Étk e ző he lyi ve ndé glá tá s
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/34 5540'03 Bá ro k , ha so nló ve ndé glá tá s
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/35 6720'03 Bizto sítá st, nyugdíja la po t k ie gé szítő te vé k e nysé g
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/36 7222'03 Egyé b szo ftve r-sza k ta ná csa dá s, -e llá tá s
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/37 7440'03 Hirde té s
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - 2008.06.05.
9/38 0161'08 Nö vé nyte rm e szté si szo lgá lta tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/39 5610'08 Étte rm i, m o zgó ve ndé glá tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/40 5630'08 Ita lszo lgá lta tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/41 5811'08 Kö nyvk ia dá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/42 5814'08 Fo lyó ira t, idő sza k i k ia dvá ny k ia dá sa
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/43 6201'08 Szá m ító gé pe s pro gra m o zá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/44 6202'08 Info rm á ció -te chno ló gia i sza k ta ná csa dá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/45 6203'08 Szá m ító gé p-üze m e lte té s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/46 6209'08 Egyé b info rm á ció -te chno ló gia i szo lgá lta tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/47 6311'08 Ada tfe ldo lgo zá s, we b-ho szting szo lgá lta tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/48 6399'08 M. n. s. e gyé b info rm á ció s szo lgá lta tá s (Fő te vé k e nysé g)
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/49 6629'08 Bizto sítá s, nyugdíja la p e gyé b k ie gé szítő te vé k e nysé ge
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/50 7022'08 Üzle tvite li, e gyé b ve ze té si ta ná csa dá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/51 7311'08 R e k lá m ügynö k i te vé k e nysé g
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/52 7430'08 Fo rdítá s, to lm á cso lá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/53 8299'08 M. n. s. e gyé b k ie gé szítő üzle ti szo lgá lta tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
9/54 8559'08 M. n. s. e gyé b o k ta tá s
Ha tá lyo s: 2008.06.05. - ...
11 A cé g je gyze tt tő k é je
11/1 P é nzbe li ho zzá já rulá s: 100 000 Ft
Ne m pé nzbe li ho zzá já rulá s: 0 Ft
Ö ssze se n: 100 000 Ft
Ha tá lyo s: 2001.07.02. - 2007.11.30.
11/2 Ö ssze se n: 130 000 Ft
Ha tá lyo s: 2007.11.30. - ...
12 A cé gje gyzé s m ó dja
12/1 Ö ná lló .
T ö rlé s k e lte : 2008.07.08.


Ezen hír származási helye: Posta Imre weboldala
( Link, )
http://serverdomain.info/pi/archiv/comment.php?comment.news.608


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Adatbázis lekérdezés: 80. Memória használat: 1,167kb